Experimenten
Online!
 Chemicaliën.

VLNR: Nikkelnitraat, Ammoniumdichromaat, Methylrood (basisch milieu), Methyleenblauw en FenolftaleÔen. Aluminiumpoeder 
 
Formule: Al

Omschrijving: Grijs brandbaar poeder, vormt zeer licht ontvlambaar waterstofgas in contact met water. Spontaan ontvlambaar in lucht. Luchtdicht en vochtvrij in een goed gesloten verpakking bewaren.


Ammonia (Ammonium hydroxide) 
 
Formule: NH4OH

Omschrijving: Oplossing van ammoniak (NH3) in water met typerende, stekende geur. Kan ernstige irritatie veroorzaken aan ogen, huid en luchtwegen. Huishoudammonia heeft een sterkte van circa 5%, geconcentreerde ammonia 25-35%.


Ammoniumchloride 
 
Formule: NH4Cl

Omschrijving: Witte hygroscopische kristallen. Schadelijk bij inslikken. Ook bekend onder de naam salmiak.


Ammoniumdichromaat 
 
Formule: (NH4)2Cr2O7

Omschrijving: Oranje kristallen, zeer giftig. Kankerverwekkend bij inademing. Wordt door de huid opgenomen!


Ammoniumoxalaat 
 
Formule: (COONH4)2

Omschrijving: Kleurloze kristallen, ontleden bij verhitting onder vorming van ammaniak en stikstofdioxide.


Bariumchloride 
 
Formule: BaCl2.2H2O

Omschrijving: Witte kristallen. Schadelijk bij inademing, vergiftig bij opname door de mond.


Bariumnitraat 
 
Formule: Ba(NO3)2

Omschrijving: Kleurloze kristallen, ontleden bij verhitting boven het smeltpunt (592°C) onder vorming van o.a. bariumnitriet, bariumoxides en zuurstof. Schadelijke stof.


Calciumchloride 
 
Formule: CaCl2.2H2O

Omschrijving: Witte sterk hygroscopische kristallen, tast vele metalen en andere bouwmaterialen aan. Kan huidirritatie veroorzaken. Schadelijk bij inslikken en inademen. De watervrije vorm (zonder kristalwater) is te koop als 'vochtvreter'.


Dinatriumwaterstoffosfaat 
 
Formule: Na2HPO4

Omschrijving: Witte of kleurloze kristallen, kan oogirritatie veroorzaken.


Ethanol 
 
Formule: C2H5OH

Omschrijving: Kleurloze lichtontvlambare vloeistof. Kan bij inademing of inslikken leiden tot vergiftiging van het centrale zenuwstelsel. Langdurige blootstelling kan lever-, nier-, en hartschade veroorzaken. Spiritus is 85% ethanol gedenatureerd met circa 3% methanol en 2-7% aldehyden, ketonen en esters met een blauwe kleurstof.


Fenolftaliën, 1% in gedenatureerde alcohol 
 
Formule: C20H14O4

Omschrijving: Zuur-base indicator, wordt algemeen gebruikt bij diverse titraties. Kleuromslagtraject bij pH 8.2-10.0 van kleurloos naar paarsrood. Oplossing in alcohol licht ontvlambaar.


Fosfor (rode) 
 
Formule: Pn

Omschrijving: Bruin-rode lichtontvlambare vaste stof met typerende geur. Bij verbranding ontstaan bijtende nevels van fosforpentoxide. Vormt met oxidatiemiddelen slaggevoelige mengsels.


Glucose 
 
Formule: C6H12O6

Omschrijving: Wit friszoet-smakend poeder, voor industrieel gebruik vaak in de vorm van siroop. Glucose, ook wel druivensuiker genoemd, is net als fructose (vruchtensuiker) een hexose; een suiker met 6 koolstofatomen. Glucose is minder zoet dan gewone suiker.


Glycerine 
 
Formule: C3H5(OH)3

Omschrijving: Kleurloze, hygroscopische visceuze vloeistof. Aanraking met ogen en huid vermijden. Ook bekend onder de naam glycerol.


IJsazijn 
 
Formule: CH3COOH

Omschrijving: Azijn(zuur) 98-100%. Brandbare kleurloze vloeistof met kenmerkende geur. Reageert heftig met basen en tast vele metalen aan. Veiligheidsbril aanbevolen.


IJzer(III)chloride 
 
Formule: FeCl3

Omschrijving: Bruingele hygroscopische kristallen of amorfe brokken. De oplossing in water is een matig sterk zuur en tast vele metalen aan onder vorming van waterstofgas. Veroorzaakt brandwonden! Luchtdichte verpakking toepassen. IJzer(III)chloride wordt o.a. gebruikt als etsmiddel voor printplaten. Veiligheidsbril.


IJzer(III)oxide 
 
Formule: Fe2O3

Omschrijving: Roestbruin poeder. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.


IJzerpoeder 
 
Formule: Fe

Omschrijving: Donkergrijs licht ontvlambaar poeder. Droog bewaren.


IJzer(II)sulfaat 
 
Formule: FeSO4.7H2O

Omschrijving: Lichtgroene kristallen. De oplossing in water is een matig sterk zuur. Oxideert met zuurstof uit de lucht tot bruin ijzer(III)sulfaat.


Jood (jodium) 
 
Formule: I2

Omschrijving: Zwartviolette kristallen of schilfers/korrels met typische stekende jodiumgeur. Vormt met ammonia slaggevoelige verbindingen. Reageert heftig met reducerende stoffen, alkalimetalen, zwavel, fosfor en vele andere stoffen met kans op brand en explosie. Tast rubberen voorwerpen aan. Schadelijk bij inademing. Veroorzaakt brandwonden. In zeldzame gevallen treedt overgevoeligheid op, waarbij zeer heftige reacties mogelijk zijn met kans op dodelijke afloop.


Kaliumchloraat 
 
Formule: KClO3

Omschrijving: Witte kristallen of poeder. Sterk oxidatiemiddel, reageert heftig met brandbare en reducerende stoffen. Schadelijk bij inademing en opname door de mond.


Kaliumhydroxide 
 
Formule: KOH

Omschrijving: Witte hygroscopische pallets. Reageert met water (oplossen) onder sterke warmteontwikkeling met kans op vorming van bijtende nevels. In verband hiermee de vaste stof bij voorkeur in kleine porties aan water toevoegen. De oplossing in water heet kaliloog. Gebruik handschoenen en een veiligheidsbril!


Kaliumjodide 
 
Formule: KI

Omschrijving: Witte kristallen of wit poeder, wordt door ontleding langzaam geel aan de lucht. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.


Kaliumpermanganaat 
 
Formule: KMnO4

Omschrijving: Donkerpaarse kristallen. Sterk oxidatiemiddel, ontleedt bij verhitting boven 240°C onder vorming van zuurstof. Reageert heftig met ondermeer zwavel, fosfor en vele organische stoffen. Voor aanzuren van permanganaatoplossingen zwavelzuur gebruiken.


Kobaltchloride 
 
Formule: CoCl2.6H2O

Omschrijving: Donkerrode kristallen, werken irriterend op de ogen, huid en ademhalingsorganen. Blootstelling vermijden. Kan kanker veroorzaken bij inademing.


Koper(II)chloride 
 
Formule: CuCl2.2H2O

Omschrijving: Lichtgroene hygroscopische kristallen. De stof irriteert de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Schadelijk bij opname door de mond.


Kopersulfaat 
 
Formule: CuSO4.5H2O

Omschrijving: Helderblauwe kristallen of lichtblauw poeder. Schadelijk bij opname door de mond, irriterend voor ogen en huid. Watervrij kopersulfaat is wit gekleurd.


Luminol 
 
Formule: C8H7N3O2

Omschrijving: Bleekgeel poeder. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. De toxicologische eigenschappen zijn niet volledig bekend!


LV41 
 
Formule: -

Omschrijving: Kleurloze vloeistof, wordt vast bij lage temperatuur. Veel gebruikt oploshulpmiddel (emulgator) voor cosmetica. Wordt bereidt uit rinicus (wonder)olie. (Volgens opgave Hekserij.)


Natrium 
 
Formule: Na

Omschrijving: Zilverwit, zacht metaal, reageert heftig met water en vochtige lucht onder vorming van brandbaar waterstofgas en bijtende natriumhydroxide nevels. De zelfontbrandingstemperatuur in droge lucht is 115°C. Onder petroleum of paraffine-olie bewaren.


Natriumcarbomeer 
 
Formule: C3H3NaO2

Omschrijving: Wit hygroscopisch poeder. Natriumzout van acrylzuur (natriumacrylaat), merknaam PNC 400. Wordt veel gebruikt als gelvormer (verdikkingsmiddel) in o.a. haargel.


Natriumchloride 
 
Formule: NaCl

Omschrijving: Witte hygroscopische kristallen of poeder. Tast diverse metalen en bouwmaterialen aan. Irriterend voor ogen, huid en ademhalingswegen. Beter bekend als keukenzout.


Natriumhydroxide 
 
Formule: NaOH

Omschrijving: Witte hygroscopische pallets. Reageert met water (oplossen) onder sterke warmteontwikkeling met kans op vorming van bijtende nevels. In verband hiermee de vaste stof bij voorkeur in kleine porties aan water toevoegen. De oplossing in water heet natronloog. Ook bekend onder de naam caustic- of bijtende soda. Wordt verkocht als gootsteenontstopper. Gebruik handschoenen en een veiligheidsbril!


Natriumhypochloriet (5%) 
 
Formule: NaOCl

Omschrijving: Heldere lichtgele vloeistof met typerende geur. Irriterend voor de ogen en de huid. Vormt in contact met zuren giftig chloorgas! Beter bekend onder de naam (huishoud)chloor of glorix.


Natriumwaterstofcarbonaat 
 
Formule: NaHCO3

Omschrijving: Wit kristallijn poeder. Reageert heftig met zuren onder vorming van kooldioxidegas. Ook bekend onder de naam zuiveringszout.


Nikkelnitraat 
 
Formule: Ni(NO3)2.6H2O

Omschrijving: Blauwgroene kristallen, ontleden bij verhitting boven 200°C in o.a. stikstofoxiden en zuurstof wat brandbevorderend werkt. Schadelijk bij opname door de mond, mogelijk carcinogeen.


Oxaalzuur 
 
Formule: (COOH)2.2H2O

Omschrijving: Witte of kleurloze kristallen. De oplossing in water is een matig sterk zuur en reageert heftig met sterke basen. Contact met huid en ogen vermijden. Wordt door de huid opgenomen! Deze stof komt van nature voor in o.a. spinazie en rabarber.


Parabeen 
 
Formule: -

Omschrijving: Kleurloze vloeistof. Mengsel van methyl- en propylparabeen en benzylalcohol. Breed spectrum conserveermiddel voor cosmetica, bestrijdt zowel bacteriën als schimmels. Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Irriterend voor de ogen. Sommige mensen zijn overgevoelig voor parabenen. (Volgens opgave Hekserij.)


Salpeterzuur (70%) 
 
Formule: HNO3

Omschrijving: Kleurloze vloeistof met stekende geur. Veroorzaakt ernstige brandwonden, werkt bijtend op de ogen, huid en longen. Damp/nevel niet inademen. Sterk zuur en oxidatiemiddel, reageert heftig met basen, brandbare en reducerende stoffen. Let op: Bij vele reacties met metalen en organische verbindingen wordt het zeer giftige stikstofdioxide gas gevormd.


Suiker 
 
Formule: C12H22O11

Omschrijving: Witte, zoetsmakende kristallen, ook bekend onder de naam bietsuiker, rietsuiker, saccharose en sucrose. De stof is een z.g. disaccharide: Eén molecuul suiker is opgebouwd uit een molecuul glucose en een molecuul fructose. Poedersuiker is gemalen suiker.


Waterglas 
 
Formule: Na2SiO3

Omschrijving: Oplossing van natriumsilicaat in water. Kleurloze viskeuze vloeistof. De stof is een sterke base, reageert heftig met zuren en is corrosief ten opzichte van o.a. aluminium en zink. Irriterend voor de ogen, de huid en ademhalingsorganen. Veiligheidbril aanbevolen.


Zetmeel 
 
Formule: (C6H10O5)n

Omschrijving: Wit poeder, afkomstig van aardappels, rijst, granen of andere zetmeelhoudende gewassen. Zetmeel bestaat meestal uit een mengsel van amylose en amylopectine, beide polymeren van glucose. De molecuulmassa loopt uiteen van circa 150.000-600.000 u. Dextrine is een afbraakproduct van zetmeel.


Zilvernitraat 
 
Formule: AgNO3

Omschrijving: Witte, soms enigzins grijze kristallen. Oxidatiemiddel, ontleedt bij verhitting onder vorming van stikstofdioxide. Vormt met ammoniak (ammonia) slaggevoelige verbindingen.


Zoutzuur 
 
Formule: HCl

Omschrijving: Kleurloze vloeistof met stekende geur. De stof is een sterk zuur, reageert heftig met basen en tast vele metalen aan onder vorming van waterstofgas. Zoutzuur uit de DHZ-winkel heeft een sterkte van 8-10% (±2.5N), geconcentreerd zoutzuur circa 37%. Veiligheidsbril!


Zwavelzuur 
 
Formule: H2SO4

Omschrijving: Kleurloze vloeistof. Sterk zuur, reageert heftig met basen en is corrosief. In concentraties boven 60% is de oplossing een sterk oxidatiemiddel. Tast onedele metalen (behalve lood) aan onder vorming van brandbaar waterstofgas. Gebruik hand-schoenen en een veiligheidsbril. Bij verdunnen ALTIJD zwavelzuur in water gieten, NOOIT omgekeerd! Geconcentreerd zwavelzuur (96-98%) heeft een soortelijk gewicht van 1.84 gram/ml. Accuzuur is verdund zwavelzuur met een soortelijk gewicht van ongeveer 1.28 (circa 37%)